Adatvédelmi tájékoztató

Az „5letből jövő!” pályázatra regisztráló, a pályázat résztvevője a regisztrációjával, illetve részvételével hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatai (név, e-mail cím, lakcím/tartózkodási hely, telefonszám, születési hely/idő, foglalkozás, végzettség, aláírás) automatikusan feldolgozásra, tárolásra és felhasználásra kerüljenek AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. (6000 Kecskemét,Csányi János krt. 14. 2. 2m./205.) által az „5letből jövő!” pályázat lebonyolításához kapcsolódóan.

Tudomásul veszi, hogy személyes adatai kezelésének jogalapja a fenti célok szerinti önkéntes és egyértelmű hozzájárulása, mellyel félreérthetetlenül elfogadja személyes adatai fenti célokkal összefüggő kezelését.

Tudomásul veszi továbbá, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonhatja az aipakft@gmail.com címre küldött elektronikus levél révén, mely visszavonás nem érinti a visszavonás előtti, hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét.

Egyéb tájékoztatás A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet 13. cikke szerint

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. adatfeldolgozásért felelős munkatársa: Szalai Anna ügyvezető (e-mail: szalai.annav@aipa.hu, telefonszám: 76/953-686 ).

A jelen hozzájárulás alapján feldolgozott személyes adatok 2027. december 31-ig kerülnek jogszerűen kezelésre elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan.

Az adatok kezelése kizárólag az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. részéről történik, e tevékenység külső adatkezelőhöz, feldolgozóhoz való kiszervezésére, továbbá a személyes adatok harmadik személyek felé történő továbbítására – kivéve esetleges jogszabályi előírásokból fakadó kötelezettségeket – nem kerül sor.

Az AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. az informatikai rendszerében tárolt adatokról időszakonként mentést készít, mely mentés a jelen nyilatkozat szerinti személyes adatokat is érintheti. A mentések célja a rendkívüli helyzetekre való felkészülés (biztonsági cél), másrészt az adatok sérthetetlenségének bizonyítható garantálása (bizonyítási cél).

Automatikus döntéshozatalra (egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást) nem kerül sor.

A személyes adatait rendelkezésre bocsátó személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai körében tájékoztatást, hozzáférést, helyesbítést, törlést, adatkezelési korlátozást, adathordozhatóságot kérhet, továbbá tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz lehet fordulni postai vagy elektronikus úton (NAIH, 1530 Budapest, Pf.: 5., https://naih.hu).

Az EU rendelet magyar nyelvű teljes szövege a következő linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

HOZZÁJÁRULÁS

Az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat megismerten, és az alapján az adataim AIPA Nonprofit Közhasznú Kft. általi kezeléshez önként és egyértelműen hozzájárulok.

Kecskemét, 2019.