Ötletből jövő

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett „5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő” adatkezelési tájékoztatója
 
A jelentkezés során a csapattagra, illetőleg a csapattag törvényes képviselőjére vonatkozó adatokat a valóságnak megfelelően kell kitölteni. A jelentkezésnél az adatszolgáltatás önkéntes. A jelentkezéssel egyidejűleg a csapattag, illetőleg a csapattag törvényes képviselője a büntetőjogi felelősségének tudatában kijelenti, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, és a jelentkezés során saját személyes adatok kerültek megadásra.
 
A csapattag, valamint a csapattag törvényes képviselője által megadott adatokat a Szervező az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és használja fel, harmadik személynek vagy szervezetnek nem adja tovább.
A csapattag és a csapattag törvényes képviselőjének adatait az Európai Unió új Általános Adatvédelmi Rendeletének megfelelően bizalmasan kezeli, azokat csak törvény rendelkezése vagy az érintett engedélye alapján adhatja át harmadik személy részére.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII: törvény (a továbbiakban Infotv.), valamint a 2018. május 25. napján hatályba lépő, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének az említett dátumtól alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a csapattag és a csapattag törvényes képviselője a jelentkezéssel tudomásul veszik és elfogadják a jelen versenyszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, és kifejezett beleegyezésüket adják ahhoz, hogy megadott személyes adataikat a Szervező az adatkezelési időtartam alatt kezelje.
 
A versenyben történő részvétel érdekében a személyes adatok (név, irányítószám, város, lakcím, email, telefonszám) a verseny céljából és a csapattagok egymás közötti kommunikációja céljából, valamint a nyeremény kisorsolása, a nyertes azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése céljából történő kezelése érdekében adott hozzájárulással a jelentkező/játékos/csapattag - illetőleg a csapattag törvényes képviselője - kifejezett hozzájárulását adja az alábbiakhoz:
 
- a nyertes nevét és postacímét – kizárólag a település közigazgatási megnevezésével – a Szervező nyilvánosságra hozhatja,
- a jelentkező/játékos/csapattag megadott személyes adatait a Szervező a jövőben saját marketing tevékenysége céljából felhasználhatja, - és a jelentkező/játékos/csapattag nevét és e-mail címét - a csapatalkotás, illetőleg az egymással történő kommunikáció érdekében - más jelentkező/játékos/csapattag részére történő megküldése céljából felhasználhatja.  

Az adatkezelés célja:


Szervező a csapattag által a Versenyben történő részvételkor, valamint a nyertes csapattagok által az eredményhirdetést követő egyeztetés során megadott személyes adatokat, valamint a csapattag törvényes képviselője által megadott adatokat
 
- a Verseny eredményes lebonyolítása,
- a csapattag/törvényes képviselő azonosítása,
- a nyertes csapattagokkal/törvényes képviselőjükkel történő kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, illetve ehhez kapcsolódóan a nyeremények átadásának lehetővé tétele és lebonyolítása céljából kezeli.
 
A kezelt adatok köre:


Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a csapattagok alábbi személyes adatait:

- a Versenyben történő részvételhez a csapattag nevét, telefonszámát, e-mail címét, diákigazolvány másolatát
 
- a nyertes csapatok minden tagja által a nyeremény postai kézbesítése esetén a kapcsolatfelvételkor megadott elérhetőségeket (nyeremény átvétele postai úton lakcím megadásával).
- A versenyen pénznyereményben részesültek számára az adatok megadása szükséges:

 • Teljes név
 • Lakcím
 • Születési hely, idő
 • Anyja leánykori neve
 • Adóazonosító jel
 • TAJ-szám
 • Bankszámlaszám

 
Szükséges másolatok rendelkezésre bocsátása:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcímkártya
 • Adóigazolvány
 • TAJ-kártya

 
Szervező a fenti célok eléréséhez szükséges mértékben és ideig kezeli a csapattag törvényes képviselőjének következő személyes adatát: Törvényes képviselő nevét, születési dátumát, lakcímét, személyazonosító okmányát.
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a csapattagok/törvényes képviselőjük által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint adott hozzájárulás:
 
A csapattag/törvényes képviselője a részvétellel elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy Szervező a fenti személyes adatait a fenti célok érdekében kezelje.
 
A megfelelő tájékoztatást jelen Versenyszabályzat szolgálja.
 
Az adatkezelő a Szervező: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
6000 Kecskemét, Csányi János krt. 14. 2. em/205., cégjegyzékszám: 03-09-118996, képviseletre jogosult: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető
 
A csapattag/törvényes képviselője jogosult a verseny során bármikor visszavonni adatkezelési hozzájárulását (amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét), továbbá kérni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
 
Az adatkezelés módja és elvei:

 
Szervező kijelenti, hogy a csapattag/törvényes képviselő személyes adatainak kezelése a fenti célok eléréséhez szükséges és arra alkalmas. Szervező a csapattag/törvényes képviselő személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli a Rendelet 5. cikkében foglalt elveknek megfelelően. Szervező tiszteletben tartja a csapattag/törvényes képviselő személyiségi jogait, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez fűződő jogra.
Szervező csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a csapattag/törvényes képviselő bocsát Szervező rendelkezésére, és amelyek kezeléséhez a hozzájárulását megadta. A csapattag a /törvényes képviselő személyes adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatai a Szervező adatbázisába a Verseny eredményes lebonyolításához szükséges ideig, a Szervező adatkezelési szabályzataival összhangban bekerüljenek, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az 5letből jövő játékban résztvevő (leendő) csapattársai a jelen játékban megadott személyes adatait (név, e-mail, telefonszám) megismerjék.
 
A csapattag/törvényes képviselőjének jogai:
 
a) A csapattag/törvényes képviselő jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a Szervező által kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.
b) A csapattag/törvényes képviselő kérheti, hogy a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a csapattag/törvényes képviselő kérheti személyes adatainak kiegészítését.
c) A csapattag/törvényes képviselő kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges a Szervező jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, közérdekből végzett feladat ellátásához.
A Szervező a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése a Szervezőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
d) A csapattag/törvényes képviselő a hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a Szervező a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.
A csapattag/törvényes képviselő jogainak gyakorlása esetén a Szervező megvizsgálja a csapattag/törvényes képviselő kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól, valamint a jogorvoslat lehetőségeiről a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a csapattagot/törvényes képviselőt.
A csapattag/törvényes képviselő panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz a lenti elérhetőségek valamelyikén, és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A hivatal elérhetőségei: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., Tel.: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://naih.hu.
A csapattag/törvényes képviselő az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét, így az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonását az aipakft@gmail.com mail címen jelentheti be/kérheti.
Jogainak megsértése esetén a csapattag/törvényes képviselő a Szervező székhelye szerint illetékes törvényszékhez (jelenleg a Kecskeméti Törvényszék), vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.
 
Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett „5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő” elnevezésű nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató
 
1. Az AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az „5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedő” elnevezésű nyereményjáték szervezője, a nyereményjáték keretében megvalósuló személyesadat-kezelések tekintetében adatkezelőként jár el.   Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére.
 
Az Adatkezelő adatai
 
cégnév: AIPA Alföldi Iparfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205., Cégjegyzékszám: 03-09-118996, Adószám: 14946541-2-03, Képviselő: Sebestyén-Szalai Anna ügyvezető, Telefonszám: +3676 953 686, honlap: http://www.aipa.hu/.
 
A továbbiakban: Adatkezelő, vagy AIPA Nonprofit Kft.
 
Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok:
 
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
 
2. Az adatkezelés által érintett adatok köre
 
2.a. Az adatkezelés a nyereményjátékban résztvevő, a jelölés elfogadása során személyes adatait megadó természetes személyeket érinti. Az Adatkezelőnek nem áll módjában ellenőrizni, a jelölés elfogadása során megadott személyes adatok helyességét. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben valaki más személyi adatait felhasználva regisztrál, adott esetben polgári jogi, illetve büntetőjogi felelősség is terhelheti!
 
2.b. A nyereményjátékra történő jelentkezés a https://5letboljovo.hu oldalon az Önre eső – 5letből jövő! játékos vállalkozói vetélkedőben induló csapatok általi – jelölés elfogadásával, alábbi személyes adatainak a megadásával lehetséges, tehát az adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait érinti:
 
név (vezetéknév, keresztnév)
munkahelyének/ iskolájának neve, címe
e-mail cím
opcionálisan (nem kötelező megadni) lakcím, telefonszám
 
3. Az adatkezelés jogalapja, célja
 
Az adatkezelés jogalapja az Ön előzetes tájékoztatását követően adott hozzájárulása.
 
Az adatkezelés célja:
 
az Ön beazonosítása, (név)
az Önnel történő kapcsolatfelvételhez a szükséges adatok rendelkezésre állása (telefonszám, e-mail cím, lakcím);
a nyereményjátékban lebonyolított sorsoláshoz szükséges adatok biztosítása
az Ön esetleges nyereményének eljuttatásához szükséges adatok rendelkezésre állása (lakcím)
 
4. Az adatkezelés időtartama
 
Az Adatkezelő a jelölés elfogadása során megadott személyes adatait a nyereményjáték során lebonyolított utolsó sorsolást követő 45 napig - a nyertesként kihúzott személyek esetén 60 napig - kezeli aztán külön értesítés nélkül törli. Önnek lehetősége van arra, hogy a fenti időtartamon belül is bármikor az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. A hozzájárulás visszavonása esetén ugyanakkor a nyereményjátékban nem tud részt venni.
 
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását az alábbi módokon vonhatja vissza:
 
személyesen az Adatkezelő címén: 6000 Kecskemét, Csányi J. körút 14. 2. em. 205. alatt vagy
az Adatkezelőnek küldött e-mailben a aipakft@gmail.com e-mail címen.
 
Hozzájárulásnak visszavonását követően, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja (pl. jogos igény érvényesítése, vagy csalások, visszaélések felderítése) nincs, az Adatkezelő haladéktalanul törli az Ön valamennyi adatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábban, hozzájárulása alapján végzett adatkezelések jogszerűségét.
 
5. A személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült jogi igény érvényesítése céljából (pl. az estleges visszaélések feltárása, a felelősség megállapítása) az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult ill. köteles továbbítani.
 
6. A kezelt személyes adatok védelme
 
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá továbbá a kezelt adatok hitelességét és változatlanságát.
 
7. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben
 
Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult:
 
a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni;
kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;
személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti;
személyes adatai kezelésének korlátozását kérni,
tiltakozni személyes adatai kezelése ellen , illetve korábban adott hozzájárulását bármikor visszavonni,
sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni.
 
8. Az illetékes felügyeleti hatóság adatai:
 
megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: (1) 391 1400
 
Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli.
 
Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.
 
Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatjuk.  

Tájékoztatás Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A játék szakmai részének adatfeldolgozója:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Luca Pacioli Egyesület - 5letből Jövő Szakmai Társaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1094 Budapest, Fővám tér 8.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: -
Az adatfeldolgozó e-mail címe:
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a játék szakmai részére irányuló közreműködést végez. Ennek során az Adatfeldolgozó a játékos nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a verseny végéig kezelheti a verseny eredményes lebonyolításának mértékéig. Szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A személyes adatok tárolására és IT technikai segítségnyújtásra irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: Onecreative Marketing Professional Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 3. II. em. 9.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: -
Az adatfeldolgozó e-mail címe: office@onecreative.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását, illetve IT technikai segítségnyújtást végez. Ennek során az Adatfeldolgozó a játékos nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a verseny végéig kezelheti, a verseny eredményes lebonyolításának mértékéig. Szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-1/767-8200
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a nyeremények kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a játékos nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli. Szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kéréséhez történő lépések megtételéhez szükségesek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
Hírlevélküldéssel és hirdetéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: Mailchimp / The Rocket Science Group, LLC
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: -
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: legal@mailchimp.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli. Hozzájárulás: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több célból történő kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Hírös Consulting Kft.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1066 Budapest, Ó utca 46. 4. emelet 2.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: -
Az adatfeldolgozó e-mail címe: hirosconsulting@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli. Jogi kötelezettség teljesítése: az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Az érintett nyilatkozata:
 
Kijelentem, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót megismertem. Személyes adataim kezeléséhez - beleértve a játékban történő nyerésem esetén a nevemnek és lakcímemnek a https://5letboljovo.hu  weboldalon történő közzétételét is - a kapott tájékoztatás birtokában hozzájárulok.

Érvényes: 2022. július 11.